2000:20 Biotopkartering - vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2000:20
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
115
Publikationstyp:
Rapport

Föreliggande rapport är den tredje reviderade upplagan av metodiken för att kattera biotoper i och i anslutning till rinnande vatten som utarbetats i Jönköpings län. Den första upplagan utkom 1997.
Biotopkarteringsmetoden har fått ett allt stöne genomslag och har idag använts på olika håll i stora delar av Sverige. Uppskattningsvis har i dagsläget över 200 mil katterats med metoden och flera omfattande inventeringar är planerade. Metodiken fungerar bra, det flitiga användandet hat· dessutom hjälpt till att ytterligare skärpa metoden genom att en del detaljer i behov av justering uppmärksammats.
Ändringar i denna III:e reviderade version, har huvudsakligen gjorts i kapitlen om Metodik (7) och Dataläggning, utvärdering och presentation av insamlad information (8). Någon uppdatering av kapitlet Genomförda tester av metodiken (6)har ej gjorts. Här har dock tillkommit en rad inventeringar och det är erfarenheter från dessa som nu lett fram till de ändringar som gjorts.
I kapitlet om Dataläggning, utvärdering och presentation av insamlad information (8)hat· avsnittet om digitalisering av insamlad data för presentation i GIS kompletterats med en egen rutin för digitalisering. Om denna rutin följs underlättas jämförelser mellan olika inventeringar. I avsittet har även siffrorna över vad som kan betraktas som normalt, högt eller lågt kompletterats utifrån resultatet från de senaste inventeringarna.
Metodikändringama i föreliggande version, är i korthet:

  • Översmämningsskydd, ravin och brant har lyfts från protokoll A Vattenbiotop, till protokoll B Omgivning/Närmiljö. Förekomst leder till sträckavgränsning och behöver därigenom inte markeras separat på kartan.
  • All rensning föranleder sträckavgränsning för vattenbiotoper.
  • Strukturelementen Tillrinnande vattendrag, Dike och Täckdike har tagits bort från protokoll A Vattenbiotop, bokförs redan i protokoll C Biflöden och diken.
  • Fri ände, Fingaller och Bottenmaterial i trumma är nya uppgifter i protokoll D Vandringshinder.
  • Trädbevuxen våtmark i närmiljön kan kombineras med notering om att det samtidigt är produktionsskog.

Den databas (Microsoft Access) som tagits fram för att behandla de stora datamängderna som genereras, har vidareutvecklats och fungerar tillfredsställande.
Biotopkatteringsmetoden är nu att betrakta som färdigutvecklad, endast finjusteringar kan komma att behöva göras i framtiden. Metoden ska också i år införlivas i Naturvårdsverkets handbok för miljöövervakning.

Kontakt