2000:19 Övervakning av rödlistade kärlväxter i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2000:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Floraövervakningen i Jönköpings län startade 1994. Det är föreningen Smålands Flora som på uppdrag av Artdatabanken och Länsstyrelsen återbesöker floralokaler som registrerats i samband med inventeringen för Landskapsfloran. I den här sammanställningen presenteras floraövervakningens resultat från återbesökta lokaler av 6 rödlistade ( Artdatabankens klassificering för hotade arter) kärlväxter och en regionalt hotad kärlväxt. Arterna är finnögontröst, smalbladig lungört, flytsäv, fältgentiana, storgröe, ryl och brudsporre.
Syftet med föreliggande sammanställning är att beskriva tillståndet för dessa arter i länets kommuner med undantag av Habo och Mullsjö kommuner. Urvalet har gjorts i nära samarbete med Margareta Edqvist, föreningen Smålands Flora.
Finnögontröst är på stark tillbakagång i Sverige och i länet. Alla länets lokaler övervakas. 3 av dessa har återbesökts varje år sedan 1994 utan återfynd, där tycks a11en helt ha försvunnit. Från 3 andra lokaler återbesökta mellan 1994 och 1998 rapporteras endast enstaka ex. Med all sannolikhet är även dessa 3 lokaler på väg att försvinna. Från 1999 års övervakning rapporteras endast rikliga återfynd från 3 lokaler.
Lokalutbredning i länet för smalbladig lungört är l O lokaler i Vetlanda kommun. Samtliga lokaler övervakas årligen sedan 1994. Vid 1999 års besök konstaterades återfynd på alla lokaler. Att antalet verkar svänga från år till år och vara beroende av ett inte alltför hårt betestryck.
Flera nya lokaler för flytsäv har påträffats under 1990-talet. Idag finns 16 lokaler registrerade för övervakning. Mellan 1994 och 1998 återfanns arten med riklig förekomst på 5 lokaler. 1999 besöktes inga lokaler.
För fältgentianan är utbredningsbilden i länet spridd men arten saknas helt i sydväst och nordväst och har försvmmit från påfallande många lokaler i övrigt. Idag finns det 114 lokaler registrerade för övervakning i länet. Mellan 1994-1998 återbesöktes 47 lokaler. 9 lokaler visade rikligt med återfynd medan 35 lokaler saknade fynd av arten. 1999 återbesöktes 59 lokaler. På 19 lokaler återfanns arten i rikliga bestånd. Från 24 lokaler rapporteras inga återfynd. En ny lokal registrerades under 1999. Från ett 30-tal lokaler, återbesökta flera år i följd mellan 1994-1999, visar resultaten inga fynd av arten.
I länet förekommer storgröe sparsamt i Jönköpings-, Gränna- och Tranåstrakten. Troligen finns fler lokaler knutna till bäck.dalgångar och raviner i dessa trakter.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping