2000:12 Metodstudie Flodpärlmussla 1999-2000

Om publikationen

Löpnummer:
2000:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
73
Publikationstyp:
Rapport

Hösten 1998 sökte och erhöll länsstyrelsen i Jönköping tillsammans med länsstyrelsen i Västernorr­
land projektmedel inom den nationella miljöövervakningen för att genomföra en metodstudie. Metod­studiens syfte har varit att utröna om en utveckling av den nuvarande standardiserade undersöknings­typen för övervakning av flodpärlmussla är nödvändig. Metodstudien har genomförts under 1999 för att utröna huruvida det behövs ett tillägg till undersökningstypen för att kunna kvantifiera och få fam ett bra mått på hur flodpärlmusslans reproduktion fungerar.
Metodstudien är uppdelad i två delar. En del där frågeställnigen belyser om det är möjligt att med enk­la medel gräva efter småmusslor nere i bottensubstratet. Detta för att påvisa en fungerande reproduk­
tion, utan att musslorna påverkas negativt (denna del redovisas i denna rapport). Den andra delen av
metodstudien belyser om det är möjligt att med hjälp av elfiskeaggregat fiska öring med glochidier
och därefter uttala sig om tlodpärlmusselbeståndets reproduktionsframgång (denna del redovisas först
efter att elfiske utfö1ts försommaren år 2000).

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping