2000:09 Anderstorpsån 1999 - tillstånd och åtgärdsförslag

Om publikationen

Löpnummer:
2000:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Anderstorpsåns avrinningsområde ligger inom Gnosjö och Gislaveds kommuner och och har en
storlek på ca 190 km2 . Anderstorpsån är ett av Nissans större biflöden och rinner ut i de1ma mellan
Smålandsstenar och Gislaved. Ån rinner upp norr om Gnosjö och vidare genom Götarpssjön, Gnosjön och Hären. Inga större regleringsmagasin finns i området.
Åns övre tillopp, Götarpsån, rinner genom tätorten Gnosjö och själva Anderstorpsån genom
Anderstorp. Utsläpp till vattendraget sker från såväl industrier som från kommunala renings-verk.
Inom området finns ett fle1tal ytbehandlingsindustrier. Utsläpp samt läckage från deponier i anslutning till dessa har under lång tid påverkat vattenkvaliteten i vattendragen. Det är främst förhöjda halter av miljöfarliga metaller som förekommer.
Avrinningsområdet ligger i en region med hög deposition av luftburna försurande ämnen och kväve. Försurningen påverkar även indirekt frigörelsen av miljöfarliga metaller bl. a. aluminium. Områdets nederbörd är ca 860 mm/år. Andelarna skog och myr är höga 60 % resp. drygt 20 %, sjö och åker har ca 5 % vardera. Höga naturvärden har främst Anderstorps Store Mosse, Häreryds mossen och sjön
Hären.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping