2000:03 Kalkningar i Vaggeryds kommun 1996 -1997

Om publikationen

Löpnummer:
2000:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
117
Publikationstyp:
Rapport

Idag bedrivs kalkning i nio åtgärdsområden i Vaggeryds kommun. Kalkningen är en nödvändig och i dagsläget ofrånkomlig del i den miljövård som bedrivs för att behålla de naturvärden som finns i området. Vart tredje år görs en utvärdering av utförda kalkningar i Vaggeryds kommun. Följande utvärdering omfattar perioden 1996-1998. De genomförda åtgärderna har resulterat i att de flesta åtgärdsområdena i kommunen har en god måluppfyllelse. Det finns dock delmål som ej har uppfyllts och andra som ännu inte går att bedöma.


Totalt för kommunen uppnåddes 60% av de bedömda målen för kalkningen under perioden 1996-1998, 29% var ej uppfyllda och 11% av målen har ej kunnat bedömas (tabell 1). Jämfört med den tidigare utvärderingsperioden (1993-1995) har andelen uppnådda mål ökat något, och andelen mål som inte kunnat bedömas har minskat. Samtidigt har dock andelen ej uppnådda mål ökat från 24 till 29%.


För de flesta åtgärdsområden i Vaggeryds kommun har trots allt effekten av kalkningen varit bra under perioden 1996-1998. Jämfört med perioden 1993-95 har andelen uppnådda mål ökat i tre av områdena, och i tre områden är måluppfyllelsen oförändrat 100% (Tabell 1). I åtgärdsområde 59 och 60 däremot har måluppfyllelsen minskat (Tabell 1). Detta beror nästan uteslutande på den ändrade bedömningen av de tio sjöar där återintroduktioner av mört genomfördes 1994. Det sparsamma resultatet av de uppföljande provfiskena i dessa sjöar behöver dock inte betyda att kalkningen här har misslyckats, utan ger en indikation om att återintroduktionerna ännu inte givit resultat.

Man bör beakta att totala antalet bedömda mål har ökat från 63 till 80, vilket gör att en direkt jämförelse av måluppfyllelsen kan verka missvisande. Linnesjön (Åtgärdsområde 82) omfattades inte alls av den tidigare utvärderingen. På kommande sidor redovisas, för varje åtgärdsområde, måluppfyllelsen för varje delmål för perioden 1996-1998, samt förslag till förändringar och åtgärder.

Kontakt