2000:01 Biologisk återställning 2000-2004, Del 1 Lagan

Om publikationen

Löpnummer:
2000:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
196
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen fick den 5:e maj 1999 i uppdrag av Naturvårdsverket att ta fram en femårsplan för biologisk återställning i kalkade sjöar och vattendrag för perioden 2000 - 2004.

Försurningen är Jönköpings läns största miljöproblem varrör stora delar av länets sjöar och
vattendrag idag kalkas. Trots att kalkningen i de flesta fall avgiftar vattnet tillräckligt väl för att försurningskänsliga arter skall klara sig så återkommer inte den ursprungliga biologin som fanns i vattnen innan försurningen drabbade vårat län. Denna plan har till syfte att lista de åtgärder som vi med dagens kunskapsnivå skulle behöva genomföra för att återställa och skydda våra sjöar och vattendrag. Ambitionen med planen är att visa på vilken hotbild och åtgärdsbehov som fmns samt öka samordningen mellan de åtgärder som det går att söka
statsbidrag till biologisk återställning för, samt övriga åtgärder som fiskevårdsårgärder och åtgärder inom jord- och skogsbruk. Det är en nödvändighet att ett samlat grepp tas för att det långsiktiga målet med länets fiskevårds- och kalkningsverksamhet skall uppfyllas.

Då behovet av åtgärder är mycket högt även i okalkade vatten omfattar planen även de delar som inte kalkas i Vätterns västra tillflöden, Nissans och Lagans vattensystem inom Jönköpings län. Framtagandet av denna plan har även genomförts parallellt med den fiskevårdsoch biologiska återställningsplanen som tagits fram för Emåns avrinningsområde av Emåprojektet. Tanken är att planen även efter tryckning skall vara ett levande dokument i form av en databas med alla åtgärder samlade som hålls uppdaterad allt eftersom kunskapen om våra vatten ökar.

Planen är finansierad av Naturvårdsverket (gm Länsstyrelsens kalkningsanslag) och Fiskeriverket (gm Länsstyrelsens fiskevårdsmedelanslag).
Det är ett stort jobb som krävs och är nerlagt för att fä fram en sådan här plan. Därför ett stort tack till alla på miljöövervakningen och övriga länsstyrelsen, kalkhandläggare i länets kommuner, Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping och övriga som kommit med värdefulla förslag och synpunkter och som varit inblandade i framtagandet av föreliggande plan! Speciellt tack till:
Andreas Bäckstrand och Mickael Ingvarsson som utfört det största arbetet med planen. Andreas har stått för stora delar av texten och Mikael har sammanställt kunskapsunderlaget om tidigare genomförda åtgärder och länets fiskfauna.
Anton Hallden som skrivit de övergripande avsnitten och medverkat till att planen fick den utformning som den slutligen fick. Anna Langhelle och Britt-Marie Ruther för framtagandet av alla kartor. Maarit Utriainen som gjort den slutliga layouten av rapporten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping