1999:51 Fågelforsdammen Lagan Nätprovfiske 1999

Om publikationen

Löpnummer:
1999:51
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Fågelforsdammen ligger i Lagan i höjd med Skillingaryd. Dammen som anlades 1910-11 har under lång tid påverkats av utsläpp från massaindustri och reningsverk. På uppdrag av företa­get Waggeryds Cell gjordes under sommaren 1999 provfiske i dammen. I denna rapport finns även en sammanställning av undersökningar av vattenkemi, bottenfauna och sediment.


Vid provfisket fångades abborre, gädda, mört, braxen och gers. Endast braxen noterades i normala mängder medan övriga arter förekom i små till mycket små bestånd. Rovfiskarna var totalt mycket få; mörtfisken dvs till största del braxen dominerade kraftigt. Mört och braxen tycktes vara i dålig kondition. Den skeva artfördelningen, mörtens och braxens dåliga kondi­tion samt den låga fisktätheten tyder på störningar hos fiskfaunan i Fågelforsdammen. Något spo1tfiske kan därför inte rekommenderas i dagsläget och av försiktighetsskäl inte heller kon­sumtion av fisk (se även nedan).


Tillståndsbedömning av Fågelforsdammen visar på ett flertal problem, bl a höga närsaltshalter och hög halt av syretärande ämnen med regelbundet låga syrehalter i dammen och utloppet. Halter av flera metaller, däribland koppar, krom nickel och zink, är bland de högsta uppmätta i länets sjöar. Undersökningar av plankton och påväxt visade på instabila förhållanden i dam­men. Vid bottenfaunaundersökning hittades inga organismer alls, vilket tydde på att sedi­mentet var helt syrefritt och/eller giftigt. Sediment,-bottenfauna-och påväxtundersökningarna gjordes i mitten av 1980-talet.
Med anleding av problemen i Fågelforsdammen föreslås att ett åtgärdsprogram tas fram. I åt­gärdsprogrammet bör förnyade undersökningar ingå som en del för att få ett bättre underlag för åtgärdsförslagen, bl a bör ske en översyn av vattenregleringen, i sedimentstudien bör för­utom metaller och fosforhalter även förekomst av PCB och P AH undersökas. Toxicitetstest av sediment bör utföras för att utröna sedimentets giftighet. Fiskfysiologiskt test bör ske som ett nästa steg för att kontrollera fiskens tillstånd, även undersökning av fisken ur födosynpunkt för människa bör göras.

Kontakt