1999:47 Kalkningar i Jönköpings kommun 1996 -1998

Om publikationen

Löpnummer: 1999:47

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 88

Publikationstyp: Rapport

Idag bedrivs kalkning i sju åtgärdsområden i Jönköpings kommun. Kalkningen är en nödvändig och i dagsläget ofrånkomlig del i den miljövård som bedrivs för att behålla de höga naturvärden som finns i området. Kalkningarna i Jönköpings kommun utvärderas vart tredje år. Denna utvärdering omfattar perioden 1996-1998 och en jämförelse har gjorts med den föregående utvärderingen, för perioden 1993-1995. De genomförda kalkningsåtgärderna har resulterat i att de flesta av åtgärdsområdenas målsättningspunkter har uppfyllts. Det finns dock delmål som inte har uppnåtts och delmål som inte går att bedöma ännu.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping