1999:45 Nätprovfiske Ryssbysjön 1999

Om publikationen

Löpnummer:
1999:45
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Ryssbysjön tillhör Huskvarnaåns vattensystem och är belägen strax utanför Nässjö. Sjön är
eutrofierad och under 1990-talet har problemen med stor intern närings belastning ökat.
Provfisket gjordes för att kunna bedöma sjöns status och ta fram nödvändigt underlag för
eventuella åtgärder såsom biomanipulation, dvs utfiskning av mörtfiskbestånden. Provfisket utfördes i böijan av augusti 1999. Undersölmingen ingår som en del i framtagandet av ett
åtgärdsprogramm för sjön och har finansierats av dels Ryssbysjöns fiskevårdsförening dels Eu mål 5b, Nässjö kommun, Nässjö affärsverk samt Länsstyrelsen i Jönköping.


Vid provfisket fångades stora mängder fisk. Främst bestånden av mört, braxen och gös var anmärkningsvärt stora. Sjön bedöms vara styrd av mö1tfisk, dvs andelen rovfisk är onormalt liten, vilket är vanligt i eutrofierade sjöar. De stora mö1tfiskbestånden är en del av eutrofieringsproblemet och bidrar bl a till att alger får tillfälle att massförökas, sjön grumlas samt påverkar även den interna belastningen.

I rapporten ges förslag på åtgärder. I första hand är biomanipulering aktuellt, dvs storskalig utfiskning av mött och braxen. Flera lyckosamma försök har gjorts med metoden i sjöar med liknande problem, chanserna att lyckas i Ryssbysjön är goda. För att en utfiskning ska ge varaktigt resultat måste tillförseln av fosfor till sjön ha reducerats, vilket också skett i Ryssbysjön. En strävan mot att minska halterna ytterligare bör dock gälla.

Ryssbysjön ingår i Höglandsfisket och har på senare år fått ett rykte hing sig som ett mycket bra gösvatten. I dagsläget tillämpas inget minimimått eller annan fångstbegränsning för någon art. För att det rika beståndet av gös ska värnas på sikt föreslås dels att minimimått och
fångstbegränsning i antal fiskar per dag och fiskare införs samt att gösen fredas vid leken.
Liknande åtgärder kan med fördel även vidtas för gädda och abborre. Ryssbysjön har goda
förutsättningar för mete och genom att skapa metplatser längs stränderna skulle sjön kunna bli en attraktiv metsjö.

Kontakt