1999:44 Biotopkartering av fem Vätterbäckar

Om publikationen

Löpnummer:
1999:44
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Rapport

Föreliggande rapport är en sammanställning
av resultatet från en kartering av biotoper i och i anslutning till de större vattendrag som rinner ut i Vätterns östra del inom Jönköpings kommun. De karterade vattendragen är Narbäcken, Röttleån,
Ölandsbäcken, Vätterslundsbäcken och Huskvamaån. Karteringen genomfördes i fält i två omgångar dels sommaren 1997 och under sensommaren 1999 av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Inventeringen har
skett enligt den standardiserade metodiken
"Biotopkartering - vattendrag" (Länsstyrelsen
i Jönköpings län. 1997) som bl a innebär att hela vattendragets längd fotvandras.

Karteringen inkluderar beskrivningar
av:
• vattenbiotoper
• marktyper i nänniljön och omgivningen
• ti llrinnande diken och vattendrag
• vandringshindcr för fisk
• vägpassager

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping