1999:42 Större vatttensalamander - inventering i nordöstra delen av Jönköpings län 1995 - 1999

Om publikationen

Löpnummer:
1999:42
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

I den här rapporten presenteras resultat från en inven­tering av större vattensalamander, gjord inom regionala miljöövervakningen 1995, 1998 och 1999. 82 småvat­ten inventerades i Tranås, Jönköping, Aneby och Näs­sjö kommuner. Dessa lokaler förväntades vara potenti­ella lekvatten för den större vattensalamandern. I 77% av småvattnen saknades den större vattensalamandern.
På grund av att man sedan 1850-talet kraftigt dikat ut skogs-och jordbruksmark, har många småvatten som tidigare var lekvatten för arten utplånats. Andra hot mot salamanderns överlevnad är inplantering av fisk
(den äter upp äggen och larverna), konstgödsel (nitrat) och bekämpningsmedel från jordbruket, försurning som visat sig påverka larvutvecklingen och brist på lämpliga landbiotoper. Hoten är alltså många varför man fridlyst arten och klassat den som hänsynskrävan­de (hotklass 4 i Artdatabankens lista över hotade arter). Den större vattensalamandern är också med som en av EU:s Natura 2000 arter.
I nordöstra delen av Jönköpings län finns relativt många småvatten kvar bl a pga småskaligt jordbruk och ett varierat landskap. Dessutom har marken på vis­sa ställen inslag av kalk, vilket bidrar till en bra vatten­kvalitet ur försurningssynpunkt. En landmiljö med fuktig skog och bra övervintringsplatser, i form av död ved eller stenpartier, är minst lika viktig som tillgången till lekvatten eftersom arten lever mesta delen av sitt liv på land (endast lek och larvutveckling är i vatten).
19 av de 82 undersökta lokalerna fanns alltså vara lek­vatten för den större vattensalamandern. De flesta av dessa hade både betesmark och skog i omgivningen. En annan intressant iakttagelse var att flera skogstjärnar
var lekvatten för arten. Om man räknar med de obser­vationer som tidigare rapporterats, vet vi om totalt 26 st lokaler för större vattensalamander i länet. Ytterligare leklokaler finns att upptäcka, varför flera inventeringar bör göras, i första hand i Aneby, Eksjö och Vetlanda kommuner. En kartläggning av befintliga lokaler är en förutsättning för att ett program för miljöövervakning av groddjuren ska kunna åstadkommas.
Större vattensalamandern kan med sina specifika krav på flera olika livsmiljöer bli en viktig symbol för god miljö ur flera aspekter. Vårt särskilda ansvar för just den större vattensalamanderns livsmiljöer finns ve­dertaget i minst 5 av de 15 nya nationella miljömålen (ett rikt odlingslandskap, levande skogar, myllrande
våtmarker, ingen övergödning och bara naturlig för­surning). 

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping