1999:41 Fladdermusinventering i Östra Vätterbranterna

Om publikationen

Löpnummer:
1999:41
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport

Under juli månad genomfördes en inventering av fladdermöss i Östra Vätterbranten. 15
lokaler, vilka antogs hysa många fladdermöss, valdes ut och inventerades vid två till tre
tillfällen under månaden. Sammanlagt nio arter påträffades. Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssoni), observerad på samtliga lokaler, och dvärgfladdermus (Pipistrellus pipistrellus),
observerad på alla lokaler utom en, var de vanligaste arterna.Två för länet nya arter, barbastell (Barbastellus barbastellus) och trollfladdermus (Pipistellus nathusii) upptäcktes också. De rutrikaste lokalerna blev Röttle med 8 arter och Stora Hultrum med 7 arter.
Denna rapport är det första arbetet enligt ett program för inventering och övervakning av fladdermöss i Jönköpings län som tagits fram av länsstyrelsen i vilket riktlinjerna för övervakningen dragits upp. Syftet var att ta reda på vilka ruter som finns i området och att
bestämma vilka tre lokaler som ska väljas ut för kommande övervakning av art-och individantal.Tre lokaler, Röttle, Säby och Öland, valdes ut för detta ändamål.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping