1999:40 Bottenfauna i Jönköpings län 1998

Om publikationen

Löpnummer:
1999:40
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
162
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av länsstyrelsen i Jönköpings län har Medins Sjö-och Åbiologi AB under hösten 1998 utfört bottenfaunaundersökningar på 35 lokaler i rinnande
vatten. Lokalerna är belägna i 31 olika vattendrag i Motalaströms, Emåns och Lagans vattensystem. Den huvudsakliga målsättningen med undersökningen var att utifrån bottenfaunan bedöma graden av försumingspåverkan och därmed ge underlag för den framtida kalkningsverksamheten i länet. Även påverkansgraden av näringsämnen/organiskt material samt bottenfaunans naturvärden på de olika lokalerna har bedömts.


Av de 35 undersökta lokalerna bedömdes bottenfaunan som betydligt påverkad av försurning på fem och starkt eller mycket starkt påverkad av försurning på två lokaler. På sammanlagt sju lokaler föreligger det alltså en försurningspåverkan. De övriga 28 lokalerna bedöms vara ej eller obetydligt påverkade av försurning. Jämfört med tidigare undersökningar har försurningssi­tuationen förbättrats på fem lokaler och försämrats på en.
På samtliga lokaler bedöms bottenfaunan vara ej eller obetydligt påverkad av
näringsämnen/organiskt material.
Fem av de undersökta lokalerna bedöms ha en bottenfauna med höga naturvärden. På samtliga dessa lokaler påträffades det rödlistade arter.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping