1999:34 Röding i Mycklaflon - Lekbottenundersökning och romutsättning 1998

Om publikationen

Löpnummer:
1999:34
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport

För att öka kunskapen om rödingens lekplatser i Mycklaflon har det under 1998 utförts en lekområdesundersökning. Undersökningen genomfördes på sjöns nord-östra del och täcker in de idag kända lekplatserna samt de områden där lekmaterial placerades ut åren 1987 och 1996. Undersökningen utfördes i två steg, dels observation med vattenkikare från båt samt med dykning. Dykningen genomfördes med snorkling parallellt ut med land för att identifiera och registrera eventuella lämpliga lekmiljöer för rödingen. På den undersökta sträckan på sjöns nord-östra del, kunde tre sträckor identifieras där flerlagrat skikt av lämpligt stensubstrat förekom relativt rikligt, (A) utanför Näsalyckan söder Förenäs, (B) utanför Branthälla samt (C) mellan Branthälla och Grannö. Den potentiella lekarealen mättes upp till 611 m2 (8%) utav en yta på ca 8 000 m2.

Undersökningen visar att den potentiella lekbotten som finns i Mycklaflon, ligger tämligen grunt, framförallt i området vid Branthälla, där flest observationer av lekröding har gjmts den senaste tioårsperioden. I området vid Näsalyckan där det placerats ut lekmaterial våren 1996, kunde sex platser registreras från denna utläggning. De nyskapade lekplatserna vid Näsalyckan utgjorde 49% av den potentiella lekytan i detta område. De nyskapade lekplat­serna har lagts på ett djup som bör vara fördelaktigt för rom och yngelutveckling samtidigt som de ligger i ett vind- och vägexponerat område vilket förhindrar igenslamning.
Ytterliggare lekplatser bör etableras i områden som är vind och vågexponerade, förslagsvis längs Mycklaflons nordöstra strandzon för att kompensera de områden som försvann vid sjösänkningen 1884. Lämpliga imiktningar är dels att bygga vidare på de områden som tidi­gare har förbättrats vid Näsalyckan samt vid Branthälla.
Under hösten 1998 har en romtäckt tagits i Vättern, varav ende! rom har lagts in på en fiskod­ling för att odlas fram och senare sättas ut som två-somrig i Mycklaflon, resterande rom sattes ut nybefruktad. Metodiken med utsättningen av nybefruktad rom i Mycklaflon fungerade till­fredställande, med överlevnad på ca 70-80% fram till och med kläckning. Av den röding som ska odlas fram som två-somrig har antalet effektiva föräldrar beräknats till 23 vilket ger en inavelsfrekvens som är <3%.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping