1999:33 Ryssbysjön - en näringsbelastad sjö i behov av restaurering

Om publikationen

Löpnummer:
1999:33
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport har tagits fram i syfte att beskriva nuvarande tillstånd i Ryssbysjön och dess tillflöden som utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att ta fram en åtgärdsplan Ryssybysjön och dess tillflöden.
Ryssbysjön har under längre tid belastats av näringsämnen från olika verksamheter såsom
jästsvampsfabrik under första delen av 1900-talet och ett kommunalt reningsverk. Tillförseln till Ryssbysjön har dock minskat betydligt, fr.a. via Nässjöån, sedan 1970-talet då reningsverket kompletterades med ett kemiskt steg.

Sjön har inte haft någon egen förmåga till återhämtning (biologisk självreningsförmåga) utan problemen har snarare accentuerats under 1990-talet. Halterna av totalfosfor uppgår sommartid till över 200 ug/1 och årligen förekommer kraftiga blomningar av blågrönalger.
Växtplanktonbiomassan klassas som mycket stor med blågrönalger ( cyanobakterier) som dominerande alggrupp. Bland blågrönalgerna förekommer flera potentiell toxinbildande arter eller grupper.

Sjön har en mycket stor internbelastning. Orsaken till detta är inte entydig. Undersökningar tyder på att syresituationen i sjöns bottenvatten är acceptabel. Troligtvis är nedbrytningen av organiskt material snabb under sommarperioden pga av sjöns grunda form. Detta i kombina­tion med förekomst av övervintrande blågrönalger i sedimentet, en stor växtplanktonbio­massa, höga pH-värden under sommartid och ev. ett småvuxet mörtfiskbestånd i sjön samverkar till den stora internbelastningen i sjön.
För att ta fram en åtgärdsplan för restaurering av Ryssbysjön har en åtgärdsgrupp bildats.

Denna består av representanter för Nässjö kommun, Nässjö affärsverk, Ryssbysjöns
fiskevårdsförening, Intresseföreningen för Huluån och Lilla Nätaren, Jönköpings kommun samt Länsstyrelsen.

För att närmare utreda orsaken till internbelastningen föreslår åtgärdsgruppen ett antal
kompletterande undersökningar. Fr.a. är det viktigt att undersöka säsongsvariationen av
vattenkemi och plankton, fisksamhällets struktur och sammansättning samt vilka
fosforfraktioner som föreligger i sedimentet. Det är även viktigt att undersöka vegetationen och fågellivet i sjön. Under 1980-och 90-talet minskade vassarnas utbredning samtidigt som fågellivet förändrades.

Ska en resturering av Ryssbysjön vara framgångsrik behövs även åtgärder vidtas i Nässjöåns avrinningsområde för att ytterligare minska belastningen på Ryssbysjön.
Resultaten från undersökningarna kommer att utgöra ett viktigt underlag för att ta fram en åtgärdsplan för Ryssbysjön och dess avrinningsområde. Åtgärdsplanen görs enligt modell i EU:s förslag till ramdirektiv för vatten. Denna innehåller tre delar; Tillståndsbeskrivning, förslag till mål och förslag till åtgärder.
Åtgärdsplanen beräknas vara klar under första halvåret 2000.

Kontakt