1999:30 Utvärdering av elfisken i Jönköpings kommun 1996 - 1998

Om publikationen

Löpnummer: 1999:30

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår:

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Stora delar av Nissans vattensystem ligger i ett försurningskänsligt område, i synnerhet de övre delarna som ligger i Jönköpings kommun. En omfattande kalkning och effektuppföljning i form av vattenprovtagning, bottenfaunainventering och elfisken genomförs årligen.
Denna rapport utvärderar i första hand elfiskena som är gjorda i ett antal vattendrag och beskriver utvecklingen av fiskbestånden i dessa.
Redovisningen sker per kalkningsprojekt och på utvalda lokaler inom kalkningsprojekten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping