1999:28 Programinventering och övervakning av fladdermöss i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
1999:28
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

Fladdermöss utgör en stor del av vår däggdjursfauna, både om man ser till artantal och
individantal. För närvarande är hälften av arterna rödlistade och flera av dessa är mycket
sällsynta. Många andra arter förekommer dock i stort antal, till exempel nordisk fladdermus, som är ett av Sveriges vanligaste däggdjur.
Kunskaperna om fladdermöss har ökat avsevärt under de senaste 20 åren. Till stor del beror detta på utvecklingen av små, portabla ultraljudsdetektorer med vars hjälp man kan omvandla fladdermössens högfrekventa läten till hörbara ljud. Detta gör det möjligt att lätt hitta och
artbestämma flygande fladdermöss. Eftersom fladdermöss alltid använder sitt ekopejlingsläte när de är ute och flyger hör de till de mest lättinventerade däggdjursgrupperna. Även metoder för fångst, märkning med ringar och radiosändare, genetiska undersökningar mm har förbättrats. Man kan knappast hävda att fladdermöss är en okänd djurgrupp. Det fmns dock fortfarande många kunskapsluckor. Inte minst gäller detta de sällsynta arterna som av naturliga skäl är svåra att studera. Även utbredningen av olika arter av fladdermöss är dåligt känd i många delar av Sverige. Jönköpings län är ett exempel där faunan är dåligt undersökt. Undantagen är de två viktiga övervintringsplatserna Taberg och Kleva gruva.
Fladdermössen är en framgångsrik djurgrupp som lyckats sprida sig till alla kontinenter utom Antarktis, och lyckats exploatera en födokälla som få andra arter lyckats med, nämligen nattaktiva, flygande insekter. Förekomsten av insekter är dock ojämnt fördelad och många arter har specialiserat sig på vissa miljöer för att effektivt knnna utnyttja resursen. Det medför samtidigt att arterna blir helt beroende av att insektstillgången är god i just den miljön.
Förändringar i miljön som leder till minskad insektstillgång påverkar fladdermössen direkt och leder snabbt till förändringar i faunan. Produktionen av insekter styrs i hög grad av markanvändningen. Många av de förändringar som sker inom jord-och skogsbruk påverkar både artsannnansättning och biomassan av insekter och därmed också fladdermöss, fåglar m.fl.
Inom den långsiktiga miljöövervakningen är fladdermöss en lämplig djurgrupp att studera. Fladdermöss är lättinventerade och reagerar snabbt på miljöförändringar. Förutom information om populationsförändringar av de olika fladdermusattema kan resultatet indikera förändringar i insektsbiomassa och vegetationsstruktur.
Syftet med den här rapporten är att ge förslag till ett arbetsprogram för det fortsatta arbetet med fladdermusfaunan i Jönköpings län. Förutom en allmän beskrivning av fladdermöss, inventeringsmetodik mm ges förslag på lämpliga lokaler för inventering och övervakning, samt förslag på hur arbetet kan läggas upp.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping