1999:25 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 1998

Om publikationen

Löpnummer:
1999:25
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
138
Publikationstyp:
Rapport

Många sjöar och vattendrag i Jönköpings län är påverkade av försurning. För att motverka effekterna av denna kalkas ett stort antal vatten i länet. Kalkningen främsta mål är att bibehålla eller återskapa förutsättningar för den av försurningen hotade biologiska mångfalden. För att den önskade effekten ska kunna uppnås är det viktigt att dimensioneringen och spridningen av kalken sker på så bra sätt som möjligt. Resultatet av kalkningsåtgärderna inom de olika vattensystemen följs därför upp med kontinuerliga undersökningar på vattenkemin och med biologiska provtagningar. Ett av de främsta sätten att kontrollera utfallet av kalkningsåtgärderna är att studera populationsförändringar i fiskbestånden. Fördelen att studera fiskbestånden, jämfört t ex. med kemisk provtagning, är att man utläser den sammanlagda effekten mellan provtagningstillfällena, i stället för det momentana tillståndet. Ytterligare ett skäl att studera fisken är att de ingår i ett ekologiskt system och att man därför får en indikation om tillståndet i hela biologiska sfären. Den enskilda fiskart som har störst betydelse vid dylika undersökningar är öringen. Öringen uppträder i nästan alla typer av rinnande vatten och är den fiskart man med störst säkerhet kan kvantifiera.
Årets elfiskeundersökning, ingående i länsstyrelsens program för kalkningsuppföljning, har utförts av Aquaticus HB. Tidigare har elfisket mestadels utförts av Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping. Metodiken vid undersökningarna har varit densamma och de flesta lokaler ingående i årets program har varit fiskade tidigare.
Elfiskekontrollen omfattade 88 lokaler och inleddes i mitten av juli och avslutades i slutet av augusti. Perioden innehöll en hel del regn varför flödet i vattendragen var över medel på de flesta ställen. Generellt sätt var flödena högst i vattendrag tillhörande Lagans vattensystem.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping