1999:24 Malbiotoper i Emån

Om publikationen

Löpnummer:
1999:24
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Mal Silurus glanis (L.) anses som en akut hotad fiskart i Sverige, samtidigt som den anses vara sällsynt och sårbar i övriga Europa. I dag finns det endast tre mindre ursprungliga bestånd kvar i landet där beståndet i Emån betecknas som det största. Storleken på malbeståndet i Emån har starkt gått tillbaka under 1900-talet bl.a. på grund av sjösänlmingar, rensningar i vattendraget och invallning av jordbruksmark. Följden har blivit att malen trängts tillbaka till mindre områden längre ner i vattensystemet. I malens tidigare kärnområden finns den inte längre kvar, åtminstone inte i någon större omfattning. För att skydda males fortsatta existens i Emån behöver åtgärder vidtagas. En åtgärd är att flytta upp mal som redan
"förlorats ur systemet" till platser längre upp. Detta för att antingen förstärka malen på vissa platser eller återintroducera den i tidigare malförande delar. För att möjliggöra en uppflyttning av mal behövs dock en god uppfattning om var potentiella malbiotoper finns. Med anledning av detta karterade personal från Länsstyrelsen i Jönköpings län Emån från Högsby och ned till mynningen i Kalmarsund sommaren 1998. Det område som har störst potential för återintroduktion av mal ligger mellan Asebo och Nabben s.k. Fliserydsplatån.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping