1999:22 Biotoper för lax och havsöring i Emån

Om publikationen

Löpnummer:
1999:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Jönköpings län biotopinventerade stora delar av Emåns vattensystem sommaren 1998 i samarbete med bl a Emåprojektet. Sammanlagt 77 mil vattendrag ingick i inventeringen. En lång rad faktorer protokollfördes både rörande vattenmiljön och närmiljön på land. För de nedre delarna upp till kraftverket vid Högsby användes en speciell metodik för att få fram bra värden på lämpliga arealer för de bestånd av havsöring och lax som finns i Emåns nedre delar. Denna rapport är en sammanställning av resultat från detta delprojekt inom den större inventeringens ram. Även sträckan mellan Högsby och Blankaström
redovisas i sammanhanget.

Inom den speciella inventeringen mellan havet och Högsby har biotopens värde som uppväxtmiljö bedömts för 161 delsträckor, dels för öring och dels för lax. Bedömningen av uppväxtmiljön, antalet stånd platser och tillgång till lekplatser har för varje delsträcka fördelats procentuellt i en fyrgradig skala. För att öka noggrannheten har distanslaser använts vid
breddmätning och längderna har digitaliserats från den ekonomiska kartan.

Vid sammanställningen har de olika procentuella värdena omvandlats till arealer i
kvadratmeter och hektar som sedan har kunnat summeras, dels för hela sträckan och dels för 5 delområden med olika uppvandringsmöjligheter på grund av kraftverkens inverkan. Resultaten jämförs med tidigare uppgifter på arealerna i Emån, framför allt med de som Arnemo m fl 1987, redovisat.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping