1999:17 Utvärdering av elfisken i Gnosjö kommun 1995 - 1997

Om publikationen

Löpnummer:
1999:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport

Sedan ett antal år genomförs kalkningar för att motverka försurningseffekter i sjöar och vattendrag inom delar av Jönköpings län. Föreliggande undersökning, som utförts på upp­drag av länsstyrelsen, ingår i den biologiska effektuppföljning som f01tlöpande sker av länets kalkningsprojekt. Målet är att kartlägga eventuella försurningseffekter på den ström­levande fiskfaunan. Denna rapport omfattar utvärdering av 14 lokaler varav nio elfiskades 1997. De övriga fem elfiskades 1995-96 av Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping. Samtliga lokaler är belägna i Gnosjö kommun. Metodiken baseras på att elfiske görs på fasta provytor med ett eller några års intervall och vid ungefär samma tidpunkt på året.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping