1999:17 Utvärdering av elfisken i Gnosjö kommun 1995 - 1997

Om publikationen

Löpnummer: 1999:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Sedan ett antal år genomförs kalkningar för att motverka försurningseffekter i sjöar och vattendrag inom delar av Jönköpings län. Föreliggande undersökning, som utförts på upp­drag av länsstyrelsen, ingår i den biologiska effektuppföljning som f01tlöpande sker av länets kalkningsprojekt. Målet är att kartlägga eventuella försurningseffekter på den ström­levande fiskfaunan. Denna rapport omfattar utvärdering av 14 lokaler varav nio elfiskades 1997. De övriga fem elfiskades 1995-96 av Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping. Samtliga lokaler är belägna i Gnosjö kommun. Metodiken baseras på att elfiske görs på fasta provytor med ett eller några års intervall och vid ungefär samma tidpunkt på året.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping