1999:16 Utvärdering av elfisken i Gislaveds kommun 1995 -1997

Om publikationen

Löpnummer:
1999:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
47
Publikationstyp:
Rapport

Sedan ett antal år genomförs kalkningar för att motverka försurningseffekter i sjöar och vattendrag inom delar av Jönköpings län. Föreliggande undersökning, som utförts på upp­drag av länsstyrelsen, ingår i den biologiska effektuppföljning som fottlöpande sker av länets kalkningsprojekt. Målet är att kartlägga eventuella försurningseffekter på den ström­levande fiskfaunan. Denna rapport omfattar utvärdering av 27 lokaler varav 22 elfiskats 1997. De övriga fem fiskades 1996 av Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping. Samt­liga lokaler är belägna i Gislaveds kommun. Metodiken baseras på att elfiske görs på fasta provytor med ett eller några års intervall och vid ungefär samma tidpunkt respektive år.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping