1999:16 Utvärdering av elfisken i Gislaveds kommun 1995 -1997

Om publikationen

Löpnummer: 1999:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 47

Publikationstyp: Rapport

Sedan ett antal år genomförs kalkningar för att motverka försurningseffekter i sjöar och vattendrag inom delar av Jönköpings län. Föreliggande undersökning, som utförts på upp­drag av länsstyrelsen, ingår i den biologiska effektuppföljning som fottlöpande sker av länets kalkningsprojekt. Målet är att kartlägga eventuella försurningseffekter på den ström­levande fiskfaunan. Denna rapport omfattar utvärdering av 27 lokaler varav 22 elfiskats 1997. De övriga fem fiskades 1996 av Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping. Samt­liga lokaler är belägna i Gislaveds kommun. Metodiken baseras på att elfiske görs på fasta provytor med ett eller några års intervall och vid ungefär samma tidpunkt respektive år.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping