1999:15 Utvärdering av elfisken i Nässjö kommun 1995 - 1997

Om publikationen

Löpnummer: 1999:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Sedan ett antal år genomförs kalkningar för att motverka försurningseffekter i sjöar och vattendrag inom delar av Jönköpings län. Föreliggande undersökning, som utförts på upp­drag av länsstyrelsen, ingår i den biologiska effektuppföljning som fortlöpande sker av länets kalkningsprojekt. Målet är att kartlägga eventuella försurningseffekter på den ström­levande fiskfaunan. Denna rapport omfattar utvärdering av de tre lokaler i Nässjö kom­mun som elfiskades 1997. Metodiken baseras på att elfiske görs på fasta provytor med ett eller några års intervall och vid ungefär samma tidpunkt respektive år.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping