1999:14 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 1997

Om publikationen

Löpnummer:
1999:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
105
Publikationstyp:
Rapport

Sedan ett antal år genomförs kalkningar för att motverka försumingseffekter i sjöar och vattendrag inom delar av Jönköpings län. Föreliggande fältrapport har utarbetats på uppdrag av länsstyrelsen och omfattar elfisken i 41 vattendrag huvudsakligen belägna i länets västra del. Elfiskena ingår i den biologiska effektuppföljning som fortlöpande sker av kalkningsprojekten. Undersökningens främsta mål är att kartlägga eventuella försumings­eff ekter på fiskfaunan. Metodiken baseras på att provfiske utförs på fasta provytor som fiskas med ett eller några års intervall och vid ungefär samma tidpunkt respektive år.
Rapporten inleds med två korta metodik-och resultatavsnitt. Därefter presenteras några sammanfattande tabeller över lokaler och fångstresultat inklusive bedömning och kom­mentarer rörande fiskfaunans status och eventuella påverkan. Slutligen följer en redovis­ning i protokollform av varje enskild lokal.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping