1999:04 utvärdering av kalkningen i Habo och Mullsjö kommuner 1995 -1997

Om publikationen

Löpnummer:
1999:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
93
Publikationstyp:
Rapport

Idag bedrivs kalkning i nio Vätterbäckar i Habo kommun och i Sjöbackasjön i Mullsjö kommun. Kalkningen är en nödvändig och i dagsläget ofrånkomlig del i den miljövård som bedrivs för att behålla de höga naturvärden som finns i området. I stort sett har de genomförda kalkningsåtgärderna givit så goda resultat att de flesta av projektens målsättningar har uppfyllts. Inom projekten finns dock delmål som ännu inte nåtts. I nedanstående sammanställning (tab. 1) redovisas, för varje projekt, de delmål som uppnåtts och de som inte har det samt förslag på förändringar och åtgärder. I flera av projekten är det, tack vare kalkning, inte längre försurningspåverkad vattenkvalitet som är begränsande för ekosystemen. Istället är det påverkan från ex. vattenkraft, bevattningsuttag, kommunala och industriella utsläpp, dagvattenspåverkan och dikningar som påverkar flora och fauna negativt.

Kontakt