1999:03 Våtmarker i Gislaveds och Gnosjö kommun

Om publikationen

Löpnummer:
1993:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
88
Publikationstyp:
Rapport

Våtmarksinventeringen Jönköpings län har utförts i två etapper. De västra delarna, i vilka så­väl Gnosjö som Gislaveds kommuner ingår helt, inventerades 1980-82 som en del av ett större provområde, i samband med att Naturvårdsverkets inventeringsmetodik utvecklades. Vid den­na första inventeringsomgång medverkade Christer Göransson, Michael Löfroth, Kerstin Hellman, Maria Månsson samt Tönu Ots vid SNV. De östra delarna inventerades 1983-1986 av mig på K-Konsult och Naturgeografiska institutionen, Göteborgs universitet, som ett upp­drag från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Samtliga våtmarker som berördes i andra invente­ringsomgången finns nu publicerade i kommunvisa rapporter, i Jönköpings, Vaggeryds och Värnamo kommuner tillsammans med statistik över tidigare inventerade objekt. Rapporten över Gnosjö och Gislaveds kommuner, som slagits samman av praktiska skäl, bygger helt på statistik från första omgången. Detta betyder inte att jag inte har kännedom om våtmarkerna i detta område. Tvärt om har min nuvarande forskning till stor del förlagts till myrar inom dessa båda kommuner.
Arbetet har utförts i nära samarbete med Eric Haglund, Clas Jerneck, Johan Uhr, Erika Andre, och Rolf Lundqvist vid Länsstyrelsen.
Våtmarksprojektet på SNV har specialdesignad programvara för rättning, poängberäkning, statistik och katalogisering av data. Bearbetningen av våtmarksdata för Jönköpings län har gjorts av Michael Löfroth, SNV. Samtliga uppgifter från inventeringen finns lagrade i ett cent­ralt register på SNV. Katalogdelen i slutet av skriften är ett utdrag från detta register.
Flygbilder och kartunderlag har tillhandahållits av Naturvårdsenheten och Lantmäteriet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping