1998:35 Kalkningar i Gislaveds kommun 1995 - 1997

Om publikationen

Löpnummer:
1998:35
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1998
Sidantal:
254
Publikationstyp:
Rapport

I stort sett har de genomförda kalkningsåtgärderna resulterat i att de flesta av projektens
målsättningar i Gislaveds kommun har uppfyllts.

Vid många vattenkemiska provtagningspunkter har låga pH-och alkalinitetsvärden uppmätts i februari 1995. Under vårvintern 1995 var det extrema förhållanden med mycket nederbörd och höga vattenflöden, vilket förklarar de låga pH-och alkalinitetsvärdena i februari, i slutet av högflödesperioden. Det är svårt att genom att ändra kalkningsstrategin förhindra surstötar vid sådana extrema förhållanden. Vid de punkter där vattenkemin har varit stabil förutom en surstöt i februari 1995, har det låga värdet i februari 1995 fått anses vara av tillfällig karaktär. Den vattenkemiska målsättningen har sammantaget bedömts vara uppfylld under tidsperioden 1995-97 om inte låga värden har uppmätts vid fler tillfällen än i februari 1995.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping