1998:29 Uppdatering av våtmarksinventeringen i Jönköpings län 1998

Om publikationen

Löpnummer:
1998:29
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1998
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

I Jönköpings län har Våtmarksinventeringen (VMI) genomförts i olika etapper: de västra delarna inventerades 1980-1982, de östra 1983-1986 Dessutom tillkommer, i viss mån, en uppdatering 1994.
I föreliggande rapport presenteras en del av det resultat som framkommit i sam­band med uppdateringen av VMI 1998. Metoden som användes utarbetades av Länsstyrelsen i Halland 1994-1995 i samarbete med Naturvårdsverket (9). Syftet har varit att registrera de nya ingrepp i våtmarkerna som tillkommit sedan VMI:s genomförande. Genom denna uppdateiing finns nu ett aktuellt material om våt­markernas status med avseende på ingrepp i länet. Syftet var dessutom att följa upp nydikningar och ärendehanteringen kopplade till dessa. Detta syfte kunde dock inte uppfyllas på grund av problem som redovisas i rapporten.
I Jönköpings län inventerades 1 336 objekt över 10 hektar, med en sammanlagd våtmarksyta om 99 659 hektar då VMI genomfördes. Det är i länets västra delar som de flesta våtmarksobjekt finns. De flesta objekt i länet är relativt små till ytan, drygt 50% av alla objekt är mellan 10-30 hektar, endast 2% har en storlek som överstiger 700 hektar. Alla objekt delades in i 2 488 delobjekt fördelade på 21 olika våtmarkstyper. I länet är det den svagt välvda mossen som är vanligast. Andra vanliga typer är topogena kärr, platåmossar och sluttande mossar.
I samband med uppdateringen var det möjligt att, med hjälp av infraröda flygbil­der från 1995-1997, uppdatera drygt 80% av dessa objekt med avseende på in­grepp. De vanligaste typerna av ingrepp i våtmarkerna som noterats är dikning, torvtäkt, vägdragning och avverkning av skog i anslutning till våtmarken. I sam­band med uppdateringen konstaterades inte några nya torvtäkter (däremot utök­ningar av befintliga). De andra ingreppen var däremot betydligt vanligare. Väg­dragningarna är ofta "avverlmingsvägar".
De flesta ingreppen, 57%, har en svag lokal störning på delobjektet (våtmarkstypen), 30% har en stark lokal, 7% en svag generell och 6% en stark generell störning på delobjekten.
Efter uppdateringen framgick att det endast finns 80 objekt som har bedömts som hydrologiskt opåverkade (men det kan finnas annan typ av störning i dem). Av dessa bedömdes 47 objekt vara "helt" opåverkade.

Kontakt