1998:27 Bottenfauna i Jönköpings län 1997

Om publikationen

Löpnummer:
1998:27
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1998
Sidantal:
172
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av länsstyrelsen i Jönköpings län har Medins Sjö- och Åbiologi AB under hösten 1997 utfört bottenfaunaundersökningar på 38 lokaler i rinnande vatten. Lokalerna är belägna i 31 olika vattendrag i Nissans, Tidans, Motala ströms, Lagans, Mörrumsåns och Emåns vattensystem. Den huvudsakliga målsätt­ningen med undersökningen var att utifrån bottenfaunan bedöma graden av försur­ningspåverkan och därmed ge underlag för den framtida kalkningsverksamheten i länet. Även påverkans graden av näringsämnen/organiskt material samt botten­faunans naturvärden på de olika lokalerna har bedömts.
Av de 38 undersökta lokalerna bedömdes bottenfaunan på fem lokaler vara betyd­ligt påverkad av försurning och på en lokal starkt eller mycket starkt påverkad av försurning. På sammanlagt sex lokaler föreligger det alltså en försurningspåverkan. De övriga 32 lokalerna bedöms vara ej eller obetydligt påverkad av försurning, med avseende på bottenfaunan. Jämfört med tidigare undersökningar har försurningssituationen förbättrats på ett flertal lokaler och inte på någon lokal har försurningssituationen försämrats.

På samtliga lokaler bedöms bottenfaunan vara ej eller obetydligt påverkad av näringsämnen/organiskt material. Vid undersökningen 1994 bedömdes två av lokalerna som betydligt påverkade av näringsämnen/organisk belastning (Ericsson m fl 1985). Sannolikt har syresituationen förbättrats på dessa lokaler sedan dess och de bedöms inte längre som påverkade.

Fem av de undersökta lokalerna bedöms ha en bottenfauna med mycket höga naturvärden. På samtliga dessa lokaler förekommer det nationellt hot­klassade arter. På ytterligare åtta lokaler bedöms bottenfaunan ha höga naturvär­den. Här påträffades arter som enligt vår erfarenhet är ovanliga eller sällsynta, åtminstone i södra Sverige. De övriga 25 lokalerna bedöms ha naturvär­den i övrigt. Bedömningen av bottenfaunans naturvärden överensstämmer i myck­et hög grad med de bedömningar som är gjorda vid tidigare undersökningar.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping