1998:19 Säbysjön Nätprovfiske 1996

Om publikationen

Löpnummer:
1998:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1998
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Säbysjön är belägen i Svartäns vattensystem (67/6) norr om Tranås. Säbysjön nätprovfiskades
två nätter mellan den 7:e och 9:e augusti 1996 av Länsstyrelsen i Jönköping med Fiskeriverkets
standardiserade provfiskemetodik (Appelberg och Bergquist 1994). Provfiskeundersökningen
har finansierats av Tranås kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Säbysjön har inte provfiskats tidigare utan detta är första fiskeribiologiska undersökningen av sjön. Föreliggande rapport är en redovisning av nätprovfisket i Säbysjön sommaren 1996, en sammanställning befintliga data om sjöns vattenkemi och biologi samt förslag till fiskevårdande
åtgärder.

Säbysjön är starkt påverkad av näringsämnen, vandringshinder och sjösänkningar (totalt 3 m). Vattenkemi och planktonundersökningar visar på en eutrofierad sjö. Säbysjön släpper ifrån sig
mer fosfor än vad som rinner till den. En orsak till detta kan vara den stora mängden mörtfisk i sjön. Denna internbelastning är störst under sommarmånaderna. Sjön håller på att växa igen och vissa år är vattenståndet mycket lågt. I sjön förekommer regelbundna algblomningar och fiskdöd har förekommit. Belastningen på sjön har börjat minska men problemen i sjön kvarstår. Trots den stora påverkan på sjön hyser den fortfarande stora naturvärden som utter, bäver, skyddsvärda snäckarter samt en artrik och skyddsvärd fågelfauna och flora.

Säbysjön har en artrik (troligen elva förekommande arter) och divers fiskfauna. Vanligastearten är mört som är mycket talrik. Fiskmängden är hög, dock inte lika hög som påvisades vid provfisket i Ralången 1994. Fiskfaunan är kraftigt påverkad. Flera naturligt förekommande arter är utslagna ur sjön (ål, öring och siklöja) samtidigt som den stora dominansen av mörtfisk inte kan anses som ursprunglig. Säbysjön har en god göspopulation som i jämförelse med gösen i Ralången växer långsammare och blir något mindre i storlek. Ingen av de fångade fiskarterna lider av uppenbara reproduktionsskador. Situationen för laken i sjön är osäker då den missgynnas av eutrofieringen.


Alla åtgärder som minskar närsaltsbelastningen och förbättrar vattenkvaliten i Svartän och Säbysjön är positiva även för sjöns fiskfauna. Förutom dessa krävs återskapande av biotoper för strömlevande fisk i Svartån. För detta åtgärder hänvisas till fiskevårdsplan för Svartån, Länsstyrelsen meddelande 1998:18. I föreliggande rapport tas fiskevårdande åtgärder i Säbysjön upp:
• Allt fiske efter mörtfisk är bra för sjöns ekosystem. En storskalig utfiskning av mörtfisk
genom trålning i Säbysjön bör dock avvakta. Belastningen av näringsänmen är fortfarande för hög för att en utfiskning skall ha en bestående effekt. Utfiskning av mörtfisk bör först genomföras i Ralången då detta förväntas minska närsaltsbelastingen på Säbysjön.
• Återintroduktion av ål för att ålen åter ska bli en del av Säbysjöns ekosystem.
• Vasslåtter för att minska vassens utbredning i Säbysjön och därigenom bl a gynna
rovfisken. Hänsyn ska tas tas till övriga värden t.ex. de ornitologiska.
• Införa minimimått på gös (45 cm) samt freda gösen vid lekplatserna.
• Åtgärder för turistfiske genom förbättrad: information, tillgänglighet, service och
samarbete mellan fiskerättsägare.

Kontakt