1998:17 Nätprovfiske i Fyra referenssjöar 1995

Om publikationen

Löpnummer:
1998:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1998
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport

Försjön, Älgarydssjön, Mossjön och Hagasjön är fyra av referenssjöarna i Jönköpings län. Sjöarna har nätprovfiskats för att följa upp förändringar i miljön. Sjöarna skall användas som referenser för att spegla diffus påverkan och naturliga variationer i sjöarna som beror på klimatet. Referenssjöarna är av olika karaktär och spridda över länet för att kunna användas i
flera olika sammanhang. Det de har gemensamt är att de är relativt ostörda av mänsklig direktpåverkan, sjöarna kalkas inte och är inte utsatta för direktutsläpp. I referenssjöarna genomförs ett stort mätprogram med tätare intervaller och fler variabler än vid normala
undersökningar. Nätprovfiske är en del av detta delprogram. Piskpopulationen är en viktig indikator för att upptäcka förändringar, ex. försurningen eller eutrofiering, i miljön. Fisken har en mycket viktig roll i sjöekosystemet vilket gör att den både speglar och styr förhållandena i en sjö. Det är också nödvändigt att veta hur fiskpopulationen ser ut för att kunna genomföra meningsfulla fiskevårdsåtgärder.
Älgarydssjön och Mossjön är tidigare provfiskade 1988 av Sötvattenlaboratoriet i
Drottningholm med samma metodik som användes vid 1995:års provfiske. Situationen
jämförs mellan provfiskena. Hagasjön är provfiskad 1967 och Försjön 1966 av fiskerättsägare med hjälp av Lantbruksnärnnden i Jönköpings län med s.k. biologiska länkar. Dessa provfisken skedde inte vid samma månad och inte med sannna metodik som undersökningarna 1995 vilket försvårar direkta jämförelser.
Provfiskena är genomförda av Länsstyrelsen i Jönköpings län med Fiskeriverkets
standardiserade provfiskemetodik (Appelberg och Bergquist 1994). Provfiskeundersökningen har finansierats mom ramen för kalkningsverksamheten och den regionala miljöövervakningen.
Försjön (67/6 Svartåns vattensystem, Aneby kommun) är den minst påverkade av de
provfiskade sjöarna. Försjön är inte försurad och har ett klart och näringsfattigt vatten. Försjön är den enda av de provfiskade sjöarna som har ett utpräglat pelagiskt fisksamhälle (sik och nors).
De andra tre sjöarna ligger i västra delarna av Jönköpings län som är hårt utsatt för
försurningen. Samtliga dessa tre sjöar uppvisar en svag ökning i alkalinitet under 1990-talet.
Hagasjön (101 Nissans vattensystem, Gnosjö kommun) är den minst försurningsskadade av de tre västliga referenssjöarna. Lake och elritsa har slagits ut av försurningen men flera försurningskänsliga mörtfiskar finns kvar. Hagasjöns relativt långa uppehållstid och närheten till en större sjö (Sjöarpasjön) är troliga orsaker till de måttliga försurningsskadorna. Hagasjön har ett näringsfattigare och mindre humöst vatten än Mossjön och Älgarydssjön.
Mossjön (98 Lagans vattensystem, Vaggeryds kommun) och Älgarydssjön (98 Lagans
vattensystem, Värnamo kommun) är både humösa och kraftigt försurade. I Mossjön
förekommer endast gädda och abborre medan det i Älgarydssjön även förekommer sutare.
Mört är utslagen ur båda sjöarna. Flodkräftan har funnits i Älgarydssjön. Provfisket i
Älgarydssjön tyder på en ökning av biomassan fisk i sjön jämfört med provfisket 1988. Detta sammanfaller med ökande algmängder och ökad biomassa hos bottenfaunan. Även i Mossjön har fiskbiomassan ökat mellan 1988 och 1995.

Kontakt