1998:02 Våtmarker i Värnamo kommun

Om publikationen

Löpnummer:
1998:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1998
Sidantal:
86
Publikationstyp:
Rapport

Våtmarks inventeringen i Jönköpings län har utförts i två etapper. De västra delarna inventerades 1980- 82 som en del av ett större provområde, i samband med al! Naturvårdsverkets inventeringsmetodik ut­vecklades. Vid denna första invenleringsomgång medverkade Christer Göransson, Michael Löfroth, Kerstin Hellman, Maria Månsson samt Tönu Ots vid SNV. De östra delarna inventerades 1983-86 av undertecknad på K-Konsult och Naturgeografiska institutionen vid Göteborgs ,miversitel, som ett upp­drag från Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Inventeringen har utförts i nära samarbete med Eric Haglund, Clas Jerneck, Johan Uhr, Erika Andre och Rolf Lundqvist vid Länsstyrelsen.
Våtmarksprojelctet på SNV har specialdesignad programvara för rättning, poiingberiikm.ng, statis­tik och katalogisering av dala. Bearbetningen av våtmarksdata för Jönköpings län har gjorts av Micha­el Löfroth, SNV. Samtliga uppgifter från inventeringen foms lagrade i ett centralt register på SNV. Katalogdelen i slutet av skriften är ett utdrag från delta register.

Flygbilder och kartunderlag har tillhandahållits av Natm-vårdsenhelen och Lantmäteriet

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping