1997:54 Hur fungerar System Aqua?

Om publikationen

Löpnummer:
1997:54
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
113
Publikationstyp:
Rapport

System Aqua är ett nytt bedömningsinstrument för sjöar och vattendrag som tagits fram av Institutionen för miljöanalys, SLU. Målsättningen med arbetet var att skapa ett instrument som medger en reproducerbar bedömning av den biologiska mångfalden i sjöar och
vattendrag. För att testa och samla in synpunkter på dess användbarhet i olika delar av landet, gjordes System Aqua till ett av miljöövervalmingens specialprojektområden under 1997.

Föreliggande rapport, är en sammanställning av de sju tester av System Aqua som genomförts i olika delar av landet, inom ramen för specialprojektområdets arbete. Syftet med rapporten är att fungera som kunskapskälla och idekatalog vid den fortsatta utvecklingen av System Aqua.

Behovet av ett instrument för bedömning av den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag är i dagsläget stort. Skyddet av våra sjöar och vattendrag har länge varit eftersatt bl a som en följd av att kunskap och underlag salmas. Brist på helhetssyn gör att viktiga beslut ofta tas utifrån subjektiva värderingar av enstaka vattenobjekt istället för att en helhetssyn tillämpas med avrinningsområden som grund. System Aqua:s inriktning, att på en övergripande nivå beskriva den biologiska mångfalden och förutsättningar för denna, kan bli ett viktigt redskap i det fortsatta arbetet med att bevara och vårda våra sjöar, vattendrag och avrinningsområden.

Arbetet med System Aqua har kommit en bra bit på väg, men systemet är ännu inte färdigt för att användas i stor skala. Flera viktiga brister i systemet konstateras i de genomförda testerna. Själva inriktningen for System Aqua, att både karakterisera och värdera objektens biologiska mångfald, innebär att systemet upplevs som inkonsekvent. Sättet på vilket resultaten från en System Aqua-genomgång ska användas och hur det ska tillämpas i olika sammanhang är också oklart i dagsläget. Flera av testerna påpekar att delar av befintligt System Aqua inte i tillräcklig omfattning återger förutsättningarna för biologisk mångfald. En fortsatt utveckling av System Aqua för att det ska bli ett fullödigt bedömningsinstrument, bör ges hög prioritet i det fortsatta miljövårdsarbetet.
Flera av dom ingående kriterierna och indikatorerna i System Aqua salmar i dagsläget en tillräcklig manual för att de ska kunna genomföras på ett enhetligt sätt av olika personer.

Anvisningarna som berör bakgrundsmaterial, tidsperioder, beräkningar och vilka
arter/typer/former som ska omfattas av systemet, är bristfälliga i flera av systemet indikatorer. För att i viss mån råda bot på dessa problem avsatte specialprojektområdet under våren medel för att ta fram ett förslag till manual för befintligt System Aqua. Vid dagens datum har ett manus till rapport tagits fram. Förslaget till manual har utarbetats av Marie Eriksson, på Länsstyrelsen i Jönköping och publiceras parallellt med föreliggande rapport.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping