1997:48 Tillstånd och påverkansgrand i länets sjöar och vattendrag

Om publikationen

Löpnummer: 1997:48

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101:9425

Publiceringsår: 1997

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

En genomgång har gjo1is av recipientkontrollstationerna
i länets sjöar och vattendrag. För samtliga stationer har
bakgrundshalt, tillståndsklass och påverkansgrad
beträffande alkalinitet, totalfosfor och totalkväve beräknats. För metaller har bakgrundshalter i vatten och vattenmossa tagits från "Bedömningsgrunder för sjöar
och vattendrag" (Naturvårdsverkets AR 90:4). För sediment har regionala bakgrundshalter räknats fram utifrån analyser från de undersökta sjöarnas djupsediment (20 cm).

Totalfosforhalterna är högst inom Svaiiåns
avrinningsområde och i Vätterns södra tillflöden
där medelhalterna kan betecknas som näringsrika. Även fosforhalterna i Lagans vattendrag är räknat som medelvärde näringsrika.

Totalkvävehalterna i länets recipientssjöar är högst inom Svaiiåns och Vätterns södra
tillrinningsområde. Medelhalterna betecknas som höga. Kvävehalterna i länets recipientstationer i vattendrag är höga i samtliga avrinningsområden.

Samtliga recipientstationer har god buffertkapacitet. Alkaliniteten är lägst inom Nissans avrinningsområde Vattenkvalitetsmålen, dvs högst påverkansgrad 1 uppnås i de flesta fall beträffande fosfor och alkalinitet, medan påverkan avseende kväve får betecknas som stark eller mycket stark för en stor andel av stationerna. Här krävs drygt 30 % minskning av halterna för att kvalitetsmålet ska uppnås. Tar man även hänsyn till den målsättning som satts upp för kustvattnet, d v s en halvering av belastningen, krävs ännu längre gående åtgärder.

Kontakt