1997:43 Elfiske inom delar av Emåns vattensystem, Eksjö kommun

Om publikationen

Löpnummer:
1997:43
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
41
Publikationstyp:
Rapport

Fiskeriverkets utredningskontor har under perioden 1985-1996, på uppdrag av länsstyrelsen i Jönköpings län, genomfört elfiskeundersökningar i Emåns vattensystem. Syftet med undersökningarna har varit att kontrollera förekomsten av öring och andra fiskarter i vattensystemet samt att följa upp effekterna på
fiskfaunan av genomförda kalkningsåtgärder. I föreliggande rapport redovisas en sammanställning av dessa undersökningar i Silverån, Brusaån samt Nyemålaån med tillflöden, inom Eksjö kommun. Utifrån fångstresultaten görs en bedömning av försurningspåverkan och effekter av pågående kalkning på fiskfaunan.

Kontakt