1997:42 Elfiske i Osån - Åråns vattensystem, Värnamo kommun

Om publikationen

Löpnummer: 1997:42

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 1997

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Fiskeriverkets utredningskontor har under perioden 1989-1996, på uppdrag av länsstyrelsen i Jönköpings län, genomfört elfiskeundersökningar i Osån-Årån med
tillflöden. Syftet med undersökningarna har varit att kontrollera förekomsten av öring och andra fiskarter i vattensystemet samt att följa upp effekterna på
fiskfaunan av genomförda kalkningsåtgärder. I föreliggande rapport redovisas en sammanställning av dessa undersökningar tillsammans med en utvärdering av resultaten.

Kontakt