1997:41 Våtmarker i Vaggeryds kommun

Om publikationen

Löpnummer:
1997:41
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport

Våtmarksinventeringen i Jönköpings län har utförts i två etapper, De västra delarna inventerades 1980- 82 som en del av ett större provområde, i samband med att Naturvårdsverkets inventeringsmetodik ut­vecklades. Vid denna första inventeringsomgång medverkade Christer Göransson, Michael Löfrotb, Kerstin Bellman, Maria Månsson samt Töou Ots vid SNV. De östra delarna inventerades 1983-86 av undertecknad på K-Konsult och Naturgeografiska institutionen vid Göteborgs universitet, som ett upp­drag från Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Inventeringen har utför!s i nära samarbete med Eric Haglund, Clas Jemeck, Johan Ulu, Erika Andre och Rolf Lundqvist vid Länsstyrelsen.
Våtmarksprojektel på SNV har specialdesignad programvara för rättning, poängberäkning, statis­tik och katalogisering av data. Bearbetningen av vålmarksdata för Jönköpings län har gjorts av Micha­el Löfroth, SNV. Samtliga uppgifter från inventeringen finns lagrade i ett centralt register på SNV. Katalogdelen i slutet av skriften är ett utdrag från delta register.
Flygbilder och kart1mderlag har tillhandahållits av Naturvårdsenheten och Lantmäteriet.
Vid fältarbetet av de östra delarna som utfördes 1983-85 deltog vid några tillfällen Tomas Halling­bäck1 Uppsala för bestämning av rikkärrsmossor.
Förutom ovanstående, som varit till stor hjälp i inventeringens olika skeden vill jag tacka för alla trevliga kontakter med människor jag träffat i de småländska markerna under fältarbetet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping