1997:25 Biotopkartering - Vattendrag 1997

Om publikationen

Löpnummer:
1997:25
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
100
Publikationstyp:
Rapport

Före liggande rapport beskriver en ny metodik för katiering av biotoper i och i anslutning till vattendrag. Syftet med metodiken är att lokalisera och kvantifiera
olika biotoper i vattendragen och dess närmiljö, samt att beskriva dess påverkansgrad. Resultatet från karteringar kan till exempel användas som underlag för
naturvärdesbedömningar samt för bedömning av påverkan och behov av åtgärder.
Behovet av kunskap inom detta område är mycket stort. Biotopkarteringsmetodiken har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län och arbetet, som pågått
under flera år, har innefattat åtskilliga praktiska tester.

Metodiken bygger på att vattendraget karteras genom flygbildstolkning och sedan fotvandras utefter hela sin längd varvid information samlas in i fyra olika protokoll
samt på karta. Vattendraget och dess båda stränder (närmiljön) delas upp i
separata delsträckor, dessutom beskrivs och utmärks samtliga vandringshinder och
tillrinnande diken/biflöden.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping