1997:18 Elfiske 1996 i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
1997:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
176
Publikationstyp:
Rapport

Försurningssituationen i Jönköpings län är allvarlig, detta gäller speciellt länets västra och södra delar. För att motverka effekterna av den pågående försurningen av sjöar och vattendrag genomförs sedan flera år tillbaka kalkningsåtgärder inom olika delar av Jönköpings län. Målet med kalkningen är att återställa vattenkvaliten så att den naturliga och ursprungliga faunan och floran kan bevaras och i vissa fall återintroduceras.
För att få önskat resultat av pågående kalkning är det viktigt att dimensionering av kalkgivor
samt spridning görs på ett bra sätt. Det är därför nödvändigt att successivt kunna avläsa
resultat och göra relevanta justeringar. Dessutom innebär kalkningen i sig en miljöpåverkan,
vilken också är angelägen att kunna läsa av. Effekterna av kalkning inom olika vattensystem och avrinningsområden följs därför med viss kontinuitet genom uppföljande undersökningar.

Dessa undersökningar, vilka sker enligt särskilda program, är dels inriktade på de vattenkemiska förhållandena och dels på de biologiska förhållandena. I de senare ingår kontroll av fisk och bottenfauna.

Ingående i programmet för kalkningsuppföljning har Fiskeriverkets utredningskontor under 1996, såsom tidigare år, på uppdrag av länsstyrelsen genomfört elfiskeundersökningar i vattendrag i länet. Undersökningarna har i första hand varit inriktade på att följautvecklingen hos olika bestånd av öring och andra fiskarter och har skett inom ett flertal av där kalkningsåtgärder pågår. I föreliggande rapport redovisas en översikt av utförda undersökningar. Dessutom redovisas den dokumentation som skett vid utförda kontroller, i form av elfiskeprotokoll.

Av de här redovisade elfiskena ( drygt 90 st) har merparten ingått i programmet för
försurnings- och kalkningsundersökningar. De elfiskekontroller som kontoret under året gjort inom länet i andra sammanhang har också tagits med i sammanställningen. Detta för att ge en bättre helhetsbild av situationen i länets vattendrag.

Kontakt