1997:17 Elfiskeundersökningar i Nissans vattensystem, Jönköpings kommun

Om publikationen

Löpnummer:
1997:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
88
Publikationstyp:
Rapport

Stora delar av Nissans vattensystem i Jönköpings län är utsatta för betydande försurningspåverkan och omfattande kalkningsåtgärder har genomförts under senare år. Syftet med dessa kalkningsåtgärder har bl a varit att återställa en sådan vattenkvalitet att naturliga och livskraftiga bestånd av öring och andra fiskarter kan bevaras. Sedan början av 1980-talet har Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping utför elfiskeundersökningar i olika vattendrag inom Nissans vattensystem. Dessa undersökningar inriktades de första åren på att kontrollera förekomsten av öring och öringreproduktion inom olika delar av vattensystemet. Syftet var främst att få ett underlag till kommande kalkningsåtgärder. Under senare tid har undersökningarna även syftat till att följa beståndsutvecklingen av öring och förekomsten av andra fiskarter på vissa lokaler
i olika vattendrag efter genomförda kalkningsåtgärder.

Resultaten från elfiskeundersökningarna har redovisats årligen och successivt kunnat
vägas in vid planering av kalkningsstrategi för olika vattendrag. I föreliggande rapport
redovisas en sammanställning av de elfiskeundersökningar som i Nissans vattensystem
inom Jönköpings kommun under perioden 1984-95. Utifrån resultaten görs
även en bedömning av hur genomförda kalkningsåtgärder under perioden påverkat
fiskfaunan.

Sammanställningen utgör underlag för den samlade utvärdering av kalkningsverksamheten inom länet som sker vid länsstyrelsen och har bl a nyttjats vid utvärdering av genomförda kalkningsprojekt, perioden 1993-95, inom Jönköpings kommun.

Kontakt