1997:16 Elfiske i Vämmesåns vattensystem, Sävsjö kommun

Om publikationen

Löpnummer:
1997:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport

För att motverka effekterna av pågående försurning har omfattande kalkningsåtgärder genomförts inom Jönköpings län under senare år. I Vämmesån, som tillhör Lagans vattensystem, uppmättes i slutet av 1980-talet pH-värden ner mot 4,5 och försurningspåverkan
på bl a åns fiskbestånd kunde befaras. Under 1988 påbörjades därför kalkning.
Inom Vämmesåns kalkningsprojekt sprids nu i genomsnitt ca 130 ton kalk per år på sjöar
och våtmarker. [Kalkningsprojekt nr 119, Sävsjö kommun. Kalkplan 1997, Länsstyrelsen medd. 1996/22]. Målsättningen för kalkningen är att vattenkvaliteten skall återställas så att den naturliga floran och faunan kan bestå eller återkolonisera vattendraget. I denna målsättning inkluderas bl a att fiskreproduktionen skall fungera och att livskraftiga bestånd av öring ska bevaras.

Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping har sedan början av 1980-talet utfört elfiskeundersökningar i Vämmesån och andra vattendrag inom Lagans vattensystem. Dessa undersökningar har i första hand varit inriktade på att kontrollera förekomsten av öring och öringreproduktion inom olika delar av vattensystemen för att få ett underlag till planering av kalkningsåtgärder. Under senare år har undersökningarna även omfattat uppföljning av beståndsutvecklingen av öring och andra fiskarter i olika vattendrag efter genomförda kalkningsåtgärder.

I föreliggande rapport redovisas en sammanställning av de elfiskeundersökningar som gjorts i Vämmesån med tillflöden under åren 1985-96, samt utifrån resultaten en bedömning av hur genomförda kalkningsåtgärder påverkat fiskfaunan.

Kontakt