1997:15 Utvärdering av uppföljande elfisken i Lagans vattensystem, Vaggeryds kommun

Om publikationen

Löpnummer:
1997:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
43
Publikationstyp:
Rapport

Stora delar av Lagans vattensystem i Jönköpings län är utsatt för betydande försurningspåverkan
och omfattande kalkningsåtgärder har genomförts sedan slutet på 1980-talet. Syftet med dessa kalkningsåtgärder har bl a varit att återställa en sådan
vattenkvalitet att fiskreproduktionen kan fungera och livskraftiga fiskbestånd kan bevaras.
Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping har, på uppdrag av länsstyrelsen, under flera år gjort elfiskeundersökningar i olika vattendrag inom Lagans vattensystem. Syftet är ofta att kunna avläsa om kalkningens effekt är tillräcklig för att kalkningens
mål skall uppnås.
I denna rapport redovisas elfiskekontroller inom kalkningsprojekt i Lagan som administreras av Vaggeryds kommun. Redovisningen sker per kalkningsprojekt och
på utvalda lokaler inom kalkningsprojektet. Totalt har ca 200 elfisken utförts inom
Lagans vattensystem i Jönköpings län fördelade på ca 100 lokaler. Förutom
redovisning av elfiskeresultat görs i rapporten en bedömning av om kalkningsprojektets
fiskeribiologiska målsättning är uppfylld.

Kontakt