1997:14 Noen - nätprovfiske 1996

Om publikationen

Löpnummer: 1997:14

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 1997

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Noen är en relativt stor, 750 ha, och långsmal sjö belägen i Tranås och Aneby kommuner i
Jönköpings län. Noen innehåller höga naturvärden bl.a. en artrik fiskfauna. Sjön uppvisar störningar i form av eutrofieringseffekter (övergödning). Föreliggande redovisning är en sammanställning och utvärdering av en nätprovfiskeundersökning som genomfördes under tre nätter mellan 5 och 8 augusti 1996 i sjön Noen. I utvärderingen görs jämförelser med två tidigare fiskeribiologiska undersökningar från Noen: Sjöundersökning av Filip Trybom 1895 och Nätprovfiske av Lantbruksnämnden i Jönköpings län (Birger Ahlmer) 1967. Dessutom görs en sammanställning av resultaten från provtagning av vattenkemi samt plankton och
bottenfauna. Undersökningen har finansierats av Noens fiskevårdsförening, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Tranås kommun.

Kontakt