1997:14 Noen - nätprovfiske 1996

Om publikationen

Löpnummer:
1997:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

Noen är en relativt stor, 750 ha, och långsmal sjö belägen i Tranås och Aneby kommuner i
Jönköpings län. Noen innehåller höga naturvärden bl.a. en artrik fiskfauna. Sjön uppvisar störningar i form av eutrofieringseffekter (övergödning). Föreliggande redovisning är en sammanställning och utvärdering av en nätprovfiskeundersökning som genomfördes under tre nätter mellan 5 och 8 augusti 1996 i sjön Noen. I utvärderingen görs jämförelser med två tidigare fiskeribiologiska undersökningar från Noen: Sjöundersökning av Filip Trybom 1895 och Nätprovfiske av Lantbruksnämnden i Jönköpings län (Birger Ahlmer) 1967. Dessutom görs en sammanställning av resultaten från provtagning av vattenkemi samt plankton och
bottenfauna. Undersökningen har finansierats av Noens fiskevårdsförening, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Tranås kommun.

Kontakt