1997:12 Vattenkemi i sjöar

Om publikationen

Löpnummer:
1997:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
43
Publikationstyp:
Rapport

Hösten 1995 genomfördes en landsomfattande inventering av vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag
kallad "riksinventeringen 95". Syftet med undersökningen är att ge en överblick av det samlade beståndet svenska sjöar och vattendrag samt deras påverkan av försurning övergödning och förekomst av metaller. I ett regionalt perspektiv kan undersöknings-resultaten ven används som referens för andra undersökningar samt för att karakterisera olika sjöpopulationer. I Jönköpings län undersöktes 159 sjöar och 28 vattendrag. Denna undersökning benämns fortsättningsvis länsinventeringen. För basvariablerna; pH, alkalinitet, konduktivitet, närsalter, större konstituenter, organiskt material och kisel gjordes analyser vid samtliga sjöar och vattendrag.

Därtill analyserades tungmetaller i 29 sjöar. Tidigare länsinventeringar med jämförbara
resultat har genomförts 1985 och 1990. Vid dessa tillfällen undersöktes ett större antal
sjöar med avseende på ett färre antal variabler. Förhållandevis få sjöar uppvisar betydande försurningspåverkan vid länsinventeringen 1995. Endast 8 % av de undersökta sjöarna hade alkalinitetsvärden under 0,05 mekv/1. Andelen sjöar
med mycket svag eller obetydlig alkalinitet var betydligt lägre än 1985 och 1990 då 31 % respektive 26 % hade svag eller obetydlig alkalinitet. Anledningen till detta torde i första hand vara att länsinventeringen 1995 blev förlagd till hösten medan de båda föregående undersökningarna utförts på vintern respektive vårvintern. Även de uppmätta aluminiumhalterna indikerar att försurningssituationen under 1995 var mindre allvarlig än vid de tidigare undersökningarna.

Rörligheten för aluminium i mark är, liksom för flera andra giftiga metaller, starkt
beroende av pH. Halterna av kalcium har ökat något sedan den förra länsinventeringen, medan sulfat har minskat. Minskande sulfathalter är en trend som kan skönjas över stora delar av landet. Sjöar med höga fosfor och kvävehalter förekommer inom länet främst inom Svartåns och Vätterns avrinningsområden. Vid länsinventeringen 1995 hade även flera sjöar i Emåns avrinningsområde (bl a Tångerdasjön, Ingarpasjön, Solgen och Hunsnäsen) höga halter av näringsämnena. Höga halter av organiskt material i sjövattnet kan bl a härstamma från skogs- och myrmarker, och förekommer då i form av humus. Det kan även härstamma från olika typer av avloppsutsläpp.

De högsta halterna av organiskt material återfinns, liksom för fosfor och kväve, i sjöarna
inom Vätterns och Svartåns tillrinningsområden. De klaraste sjöarna finner man främst i
Emåns och Mörrumsåns vattensystem. Sjöarnas innehåll av lösta salter som t ex natrium och klorid är också något högre i de norra delarna av länet, jämfört med de södra. Tungmetallförekomsten i sjöar som ej påverkas av direkta utsläpp är förhållandevis låg inom länet. Av de undersökta metallerna är det endast arsenik och zink som förekommer med halter i nivå med vad som anses vara bakgrundshalter i riket. Övriga tungmetaller har generellt sett lägre halter. Endast i 2 av de 29 undersöktasjöarna återfanns dessutom halter av någon tungmetall
som kan betecknas som hög.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping