1997:08 Markfauna i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
1997:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101:9425
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
190
Publikationstyp:
Rapport

Under perioden 1921 - 1981 bedrev Naturhistoriska riksmuseet i Göteborg ett omfattan­de insamlingsarbete av olika marklevande, ryggradslösa djurgrupper. Insamlingarna inriktades främst på grupperna isopoder (gråsuggor), diplopoder (dubbelfotingar), chilo­poder (enkelfotingar), pseudoscorpioner (klokrypare) och landmollusker (snäckor och sniglar). Den absoluta tyngdpunkten i insamlingarna låg på landmolluskerna. Några av lokalerna har återbesökts vid senare tillfällen men långt ifrån alla.
Inventeringarna koncentrerades till den södra delen av Sverige, upp till mellersta Dalar­na, och cirka 22 000 lokaler undersöktes av Hans Lohmander och Hemik W Walden. Det finns också ytterligare material som dokumenterats av andra inventerare och med likartad metodik. Huvudmetodiken har varit sållning av markförna kombinerat med
hävning och direktinsamling.
Naturhistoriska Riksmuseet i Göteborg fick 1995 i uppdrag av Länsstyrelserna i Kalmar (huvudansvarig) -, Blekinge-, Kronobergs-, Jönköpings- och Gotlands län att iordning­ställa det insamlade datamaterialet på ett sådant sätt att den ska kunna användas inom miljö- och naturvården.

Kontakt