1996:34 Nyckelbiotoper i rinnande vatten

Om publikationen

Löpnummer:
1996:34
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1996
Sidantal:
96
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Jönköping har erhållit medel för ett specialprojekt inom den regionala miljöövervakningen
för att identifiera "nyckelbiotoper" i rinnande vatten samt föreslå lämpliga signalarter. Syftet med projektet har varit att ge underlag för övervakning av biologisk mångfald i rinnande vatten. Sammanlagt har 19 biotoper och 75 signalarter identifierats. Under arbetets
gång har två nivåer av nyckelbiotoper vuxit fram. De biotoper som benänms "nyckelbiotop" uppfyller definitionen för nyckelbiotopen samt vissa kvalitetskriterier. I den andra nivån,
"potentiell nyckelbiotop", uppfylls definitionen, men kvalitetskriterierna uppfylls i så liten utsträckning
att biotopens ekologiska funktion blivit nedsatt. Som kvalitetskriterier för de olika nyckelbiotoperna anges till exempel; närmiljöns sammansättning, vattenkvaliteten, flödesrytmen och förekomsten av signalarter.

Nyckelbiotoperna kan grovt delas in i tre grupper. Strömmande vattendragssträckor, lugnflytande vattendragssträckor och specialbiotoper. Utgångspunkten för urvalet har
varit att få med sådana biotoper som a) hyser, eller har förutsättningarna för att hysa, flora och fauna som är specifik för biotopen, b) biotoper som är ovanliga och/eller hotade och c) biotoper som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping