1996:33 Inventering av sötvattensnäckor i Sydsverige

Om publikationen

Löpnummer:
1996:33
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1996
Sidantal:
180
Publikationstyp:
Rapport

En upprepning av de undersökningar B. Hubendick genomförde på fyrtiotalet.
Snäckundersökningen som bekostas av SNV och de berörda länen omfattar drygt 220 lokaler i södra Sverige. De län som skall inventeras är Blekinge län, Göteborgs
och Bohus län, Hallands län, Kristianstad län, Kalmar län, Kronobergs län och Jönköpings län. Enligt planerna skall cirka 80 lokaler besökas per år. 1996 skall sedan materialet sammanställas och rapporteras. Årligen skall även alla primärdata redovisas till SNV samt till de berörda länen. Jönköpings- och Kalmar län fältinventerades under 1994. Under 1995 genomfördes
fältinsamling i huvudsak i Kronobergs och Blekinge län men det togs även prover i angränsande områden i Kalmar och Jönköpings län. Under 1995 besöktes
87 lokaler. Totalt har 166 lokaler återbesökts under 1994 - 1995. Fem lokaler som
undersöktes 1994 har även återbesökts 1995. Motivet för återbesöken är att få en
uppfattning om variation mellan provtillfällena. De lokaler som återbesöktes var
lokaler där Hubendick funnit sällsynta eller hotade arter och som vi inte återfann
vid inventeringen 1994. För 1995 års inventering svarade Carin Nilsson och Irene
Sundberg.
Två av de besökta lokalerna 1995 gick ej att provta. En lokal, en kvarndamm,
kunde inte återfinnas och en bäck var helt torrlagd. Antalet provtagna lokaler
under 1995 är därför 85 stycken. Av de 166 lokaler som har besökts under de två
år som undersökningen pågått har det varit fyra lokaler som inte återfunnits eller
kunnat provtas.
Den använda metodiken består i huvudsak av att två personer, under en effektiv
söktid på en timma per lokal, söker och håvar efter snäckor och annan bottenfauna.
Till skillnad från Hubendicks undersökning insamlades inte bara snäckor utan alla typer av bottenfauna från lokalerna. Vid sökningen användes även vattenkikare. Vattenvegetation och ett stort antal stenar, grenar och dylikt genomsöktes också noga. Provtagningen omfattade oftast ett strandavsnitt på cirka 50 meter, från strandlinjen och ut till cirka 1,5 meters djup. Vid varje lokal togs även ett vattenprov. Under provperioden skickades dessa prover dagligen till AnalyCen i Lidköping för analys, vilket innebar att analys skedde inom ett dygn från provtillfället.

De insamlade djuren konserverades i sprit och den vidare bearbetningen har skett
på laboratoriet. Utsortering och identifiering av arterna har skett av Carin Nilsson
och Irene Sundberg. Inom vissa svårbestämda grupper har identifieringen skett av
Ted von Proschwitz, Naturhistoriska Museet i Göteborg. Allt material har konserverats
och sparats, snäckor och stormusslor på museet i Göteborg och övriga
djur hos Medins Sjö- och Åbiologi AB.
Någon djupare utvärdering av materialet har inte gjorts men några preliminära
resultat föreligger. Medelvärdet för de hittils provtagna lokalerna är 23,8 taxa med
ett minvärde på 10 och ett maxvärde på 45. De artrikast lokalerna är rinnande
vatten. Medelvärdet för antal snäckor per lokal är 4,3, de högsta antal snäckor vi
hittat på en lokal är 12. Vid tio lokaler har vi inte hittat några snäckor. De tre
vanligaste snäckarterna i materialet är Radix ovata, Gyraulus albus och Lymnea
stagna/is. De hittades på 64, 56 respektive 47 procent av lokalerna.
Vid de fem lokaler där snäckinventeringen upprepades återfanns ytterligare en
hotklassad art Gyraulus riparius vid två lokaler. Artsammansättningen varierade
något mellan provtillfällena. I medeltal hittades 85 procent av de arter som hittats
vid något av provtillfällena. Den lägsta frekvensen av fynd var 70 procent och vid
två provtillfällen hittades 100 procent.
Ett par fel i 1994 års bestämningar har upptäckts. Det rör sig om felbestämningar
av bäcksländor i släktet Leuctra och nattsländor i släktet Cymus. En reviderad
version av 1994 års artlistor bifogas därför tillsammans med årets artlistor samt en
total artlista.
I de följande bilagorna finns artlistor, en redovisning av arternas frekvens, de
vattenkemiska provresultaten samt lokalbeskrivningar av de undersökta lokalerna.

Vänliga hälsningar Carin Nilsson

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping