1996:29 Sällevadsåns dalgång

Om publikationen

Löpnummer:
1996:29
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1996
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport

En sträcka av Sällevadsån på gränsen mellan Jönköpings och Kalmar län har varit föremål för ett stort antal inventeringar och undersökningar. Anledningen är områdets höga naturvärden, kopplade både till själva ån och den omgivande skogen. Syftet med den här rapporten är att beskriva området och dess naturvärden, samt att den ska föreslå en avgränsning för ett framtida
säkerställande av området och dess naturvärden.
Sällevadsån är ett näringsfattigt, strömmande vattendrag som är relativt opåverkat av mänskliga aktiviteter. Här finns ett av norra Europas största
flodpärlmusselbestånd och en livskraftig stam av stationär öring, båda arterna är rödlistade. Den beskrivna åsträckan är klassad som riksintresse för
naturvården sedan 1988. Stora delar av skogen i åns dalgång har naturskogskvaliteter och totalt berörs 470 hektar av den föreslagna
avgränsningen. Inom detta område har ca 100 hektar nyckelbiotoper identifierats vid genomförda nyckelbiotopsinventeringar. Tillsammans med det trettiotal hotade arter som hittats i området gör det Sällevadsåns dalgång till ett mycket skyddsvärt område. Om naturvärdena skall bestå måste området framför allt undantas från normalt skogsbruk.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping