1996:25 Övervakning av fåglar i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
1996:25
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1996
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har i samarbete med länets fågelklubbar startat en regional fågelövervakning. Övervakningens syfte är att öka kunskapen om olika fågelarters utbredning och populations-storlek i länet. I nuläget riktar sig uppföljningen mot ett sextiotal arter vilka har valts på grund av att de är hotade, utpekats av EU eller uppvisar intressanta populationsutvecklingar. Inom ramen för samarbetet med EU registrerades under 1995 tre så kallade SPA-områden (Special Protected Areas) till skydd för fågellivet i Jönköpings län. Under 1996
har ytterligare sju områden lämnats som förslag till skyddsområden. Fågelövervakningen, som är en del av den regionala miljöövervakningen i Jönköpings län, är under uppbyggnad. Uppgifterna från övervakningen utgör ett viktigt underlag till arbetet med att bevara den biologiska mångfalden i regionen. Tanken är att projektet ska bedrivas långsiktigt med en rapportering i löpande årsrapporter. I denna första rapport presenteras 15 arter lite närmare. I framtiden är det tänkbart att en fokusering kommer att ske enligt årsvisa teman där man till exempel kan uppmärksamma våtmarksfåglar, skogsfåglar etc. Länsstyrelsen och fågelklubbarna kommer att ha återkommande möten för att utbyta erfarenheter samt för att revidera programmets inriktning och urval av arter.

Kontakt