1996:22 Kalkplan 1997

Om publikationen

Löpnummer:
1996:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
1996
Sidantal:
165
Publikationstyp:
Rapport

Försurniugssituationcn i Jönköpings län är allvarlig. Enligt länets SMAJL (länets STRAM) är försurningen det största miljöhotet i länet. För närvarande överskrids de kritiska belastningsgränserna för svavel och kväve i hela länet. Värst drabbat är länets södra och sydvästra delar,
dels på grund av den stora belastningen dels på grund av de fattiga och magra markförhållanden som råder i dessa områden. Marken buffrande förmåga har försämrats och rörligheten för bl a aluminium har ökat och dänned även riskerna för skador på skogs- och vattenekosystem. I Jönköpings län läggs kalk i ca 420 sjöar och 63 vattendrag inordnade i 85 kalkningsprojekt
(jämför bilaga 2). Effekten av de utförda kalkningsåtgärderna får dock effekt i långt fler sjöar
och vattendrag genom nedströms effekter. Trots den omfallande kalkningsverksamhetcn finns i länet 530 sjöar (dock endast 7% av länets totala sjöareal) som är försurade. Av dem är 400 kraftigt försurade. Utslagningen av växter och djur i sjöar och vattendrag är omfattande och kan med ledning av förhållandena i hela landet uppskattningsvis ha drabbat ca 50% av länets
ytvatten. För att nå nationella och regionalt uppsatta mål för länets ytvatten fordras att utsläppen av försurande ämnen inom och utom Sverige minskar med 75% (Monitor 1991 ). Höga kvicksilverhalter i fisk förek01mner i ca l 00 sjöar i länet. Problemet är inte orsakat av försurning. Åtgärder för att minska kvicksilverhalterna i fisk omfattas dock av kalkningsverksamheten då en av metoderna för att minska halterna är att tillföra kalk.
Sjöar och vattendrag är karaktäristiska inslag i länets landskaps bild och fyller en viktig funktion bland annat för den biologiska mångfalden samt för människors hälsa. Flera av vattnen har höga natur- och rckreationsvärden och ett flertal hotade arter är beroende av dessa ekosystem.
Kalkningsverksamheten omfattar såväl kalkningsåtgärdcr som åtgärder för biologisk återställning. Åtgärderna finansieras med 85 - 100% statsbidrag. Till verksamheten är en omfattande kemisk och biologisk effektuppföljning knuten. Effektuppföljningen är samordnad med recipientkontroll och miljöövervakning i länet. Kostnaderna för kalkningsverksamheten för budgetåret 1997 beräknas till 15 705 641 kronor för Jönköpings län varav 14 513 474 kronor söks som statsbidrag och 1 192 167 kronor omfattas av ko1mnunernas egeninsatser.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping